Tranche

德汉词典

Tranche
(f) -n ①厚肉片,厚鱼片②[经]部分债券金额

德德词典

[1] Teil eines Ganzen

德英词典

noun Tranche
['trãʃə] f; -, -n
1. GASTR (thick) slice
2. ÖKON tranche, instal(l)ment

例句

[1] Die erste Tranche der Lieferung kommt morgen.
tranche

德汉词典

Tranche (f) -n ①厚肉片,厚鱼片②[经]部分债券金额